Technikum pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej

Technikum Nr 1

Nauka trwa 5 lat, kończy się egzaminem maturalnym. Równolegle z przedmiotami ogólnokształcącymi realizowane są przedmioty specjalistyczne zgodne z profilem kształcenia. Absolwent szkoły, oprócz przygotowania zawodowego i podjęcia pracy, ma możliwość kontynuowania nauki w szkole wyższej lub szkole policealnej. Przedmioty specjalistyczne podzielone są na kwalifikacje zawodowe. Ukończenie każdej kwalifikacji potwierdzone powinno być zdanym egzaminem (decyzja o terminie zdawania egzaminu należy do ucznia). Tylko zdanie wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla określonego zawodu skutkuje otrzymaniem tytułu technika.