Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości 26 kwietnia 2017

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości.

Tego dnia można odbyć pięciogodzinną praktykę w wybranej przez siebie firmie.

Kroki, które należy podjąć, aby wziąć udział w Dniu przedsiębiorczości:

 1. Wybierz firmę, w której chciałbyś zostać jednodniowym praktykantem.
 2. Uzyskaj zgodę właściciela firmy na Twój pobyt w niej 25 marca 2015. Poproś o wyznaczenie Twojego opiekuna podczas praktyki.
 3. Wypełnij formularze:

Karta zgłoszenia ucznia
Karta zgłoszenia konsultanta-opiekuna ucznia
Karta zgody rodziców.

i zanieś je wychowawcy lub nauczycielowi podstaw przedsiębiorczości.

Korzyści płynące z uczestnictwa w Dniu przedsiębiorczości:

 • zweryfikujesz swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie,
 • zapoznasz się w praktyce ze specyfiką konkretnego zawodu,
 • uzyskasz informacje o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danej profesji,
 • poznasz wymagania stawiane pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży
 • zapoznasz się z organizacją i zarządzaniem firmą,
 • zapoznasz się z zagadnieniami etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Koordynator Dnia przedsiębiorczości w Zespole Szkół Nr 1: Joanna Hreczak sala 304 joanna.hreczak@zs1.wroc.pl

Ogólnopolski Konkurs „Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?”

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie realizujący program Dzień przedsiębiorczości.
 3. Konkurs obejmuje trzy kategorie prac:
 4. a) film nagrany telefonem komórkowym lub smartfonem w formacie AVI lub MP4 – maksymalny czas trwania 1,5 min,
 5. b) prezentację – maksymalnie 7 slajdów (w tym tytułowy),
 6. c) pracę pisemną – maksymalnie 3 000 znaków (ze spacjami).
 7. Każda szkoła uczestnicząca w Dniu Przedsiębiorczości może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
 8. Każda praca może być autorstwa tylko jednego ucznia.
 9. Praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna ucznia.
 10. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz zapewniają, że posiadają pełne prawa autorskie do przedstawionej pracy konkursowej, nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nie naruszają dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione, oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 11. Autor musi uzyskać pisemne zgody osób, których wizerunki zostały opublikowane w pracy konkursowej.
 12. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komitet Honorowy Dnia przedsiębiorczości. Ocenie podlega zgodność z tematyką Konkursu, wartość artystyczna pracy konkursowej, pomysłowość i kreatywność autora.
 13. Komitet przyzna jedną nagrodę w każdej kategorii. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień.
 14. Decyzje Komitetu Honorowego są niepodważalne i ostateczne.
 15. Nagrodzone prace będą zamieszczone na platformie internetowej programu Dzień przedsiębiorczości z podaniem danych autora.
 16. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Ogólnopolskim Konkursie Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?
 17. Prace konkursowe wraz z zeskanowanym Zgłoszeniem do Konkursu i Oświadczeniem uczestnika należy przesyłać w terminie do 31 maja pocztą elektroniczną na adres: andrzej.pierchala@junior.org.pl.
 18. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich i majątkowych w całości na rzecz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w zakresie wielokrotnego powielania, przetwarzania ich na wszelkich polach eksploatacji, a także wprowadzania ich do pamięci komputera, umieszczania na serwerach, w publikacjach oraz do publicznego odtwarzania.
 19. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez autorów prac na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883). Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
 20. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom.

Formularze do pobrania:

Karta zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu „Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?”

Oświadczenie uczestnika Konkursu „Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?”