Deklaracja dostępności

Wstęp

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „Ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności. 

Placówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej – www.zs1.wroc.pl.

 

Status pod względem zgodności

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 2. Zakres niezgodności zawiera raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Do elementów niezgodnych każdy ma prawo żądać dostępu alternatywnego.
 3. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp.
 4. W celu łatwiejszego kontaktu z podmiotem utworzone zostały elektroniczne działy Księgowości, Kadr oraz Sekretariatu uczniowskiego dostępne z poziomu szkolnej strony www.zs1.wroc.pl.
 5. Wyłączenia:
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół nr 1 we Wrocławiu
  i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone
  z obowiązku zapewniania dostępności;
 • poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

 1. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 2. Osobą kontaktową jest pan Stefan Chałat: admin@zs1.wroc.pl, + 48 535 229 939.
 3. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać także listownie lub drogą mailową na adres – info@zs1.wroc.pl.

 

Informacje na temat procedury

 1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
 2. Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego w formie listownej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub też za pomocą tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, o których mowa
  w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.
 3. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 4. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 5. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem
  o przyczynach ewentualnego opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 7. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
 8. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 9. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem przysługuje prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.
 10. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 11. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacje uzupełniające

 1. Data publikacji strony internetowej: 01.09.2002 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 23.03.2021 r.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Zespół Szkół nr 1
Słubicka 29-33
53-615 Wrocław
tel. 71 355-08-74
fax/tel 71 355-04-72
mail: info@zs1.wroc.pl

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • skala szarości, podświetlane linki;
 • czytelne tytuły;
 • resetowanie ustawień;
 • czytanie tekstu przez lektora w języku polskim (aktywnych linków oraz zaznaczonego tekstu)
 • mapa strony – w lewym  górnym rogu – https://www.zs1.wroc.pl/sitemap_index.xml.

Skróty klawiszowe:

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu;
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu;
 • Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki;
 • ESC – anulowanie operacji;
 • Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl.
 • Zaznaczenie tekstu poprzez kliknięcie lewego klawiszu myszy i zaznaczenie tekstu – czytanie przez lektora
 • Wskazanie aktywnego linku kursorem – przeczytanie przez lektora

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Zespołu Szkół nr 1, usytuowany jest we Wrocławiu, przy ul. Słubickiej 29-33.
 2. Przed szkołą znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku prowadzą 4 wejścia, 2 od ul. Słubickiej i od ulic: Szprotawskiej oraz ul. Chojnowskiej – od strony boiska szkolnego.
 4. Jedno z wejść od ulicy Słubickiej posiada możliwość wjazdu na wózkach dla osób niepełnosprawnych, w szkole dostępny jest też podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek ma 5 kondygnacji, nie posiada windy ani toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 9. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc oraz ułatwiony kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
 10. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach do budynku są pracownicy administracji i obsługi.