historia

Historia Naszej Szkoły

1954

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Słubickiej 29, została zorganizowana z Zasadniczej Szkoły Budowlanej przy ulicy Piłsudskiego 27 i Zasadniczej Szkoły Metalowej przy ul. Poznańskiej 18 w dniu 01 września 1954 roku. Szkoła otrzymała do swojej dyspozycji wszystkie budynki po byłej Zasadniczej Szkole Metalowej – budynek przy ul. Poznańskiej, gdzie odbywały się dawniej zajęcia teoretyczne, kompleks budynków przy ul. Strzegomskiej 49, gdzie mieściły się warsztaty szkolne oraz duży remontowany 27-izbowy gmach przy ulicy Słubickiej. Dyrektorem w ówczesnej szkole został Rudolf Gajczak. W pierwszym roku szkolnym 1954/55 szkoła kształciła w następujących specjalnościach:

   • ślusarz maszynowy
   • ślusarz narzędziowy
   • tokarz
   • frezer
   • spawacz
   • ślusarz instalator
   • ślusarz okuwacz
   • elektromonter budowlany
   • formierz odlewnik
   • stolarz

1955

W roku szkolnym 1955/1956 liczba wychowanków internatu zwiększyła się do 350, a kierownikiem został L. Kubacki. Ciekawostką jest to, że wówczas na terenie naszej szkoły powstała chlewnia. Powstała również sekcja teatralna.

1957

1957/58 – następuje zmiana na miejscu dyrektora, zostaje nim Edward Bałaziński. W szkole działały wtedy: Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) oraz Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP).

1958-1959

W tym roku została otwarta Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Dolmel”.

1963

W roku 1963 utworzono pięcioletnie, dzienne Technikum Mechaniczne. Miało ono kształcić w następujących specjalnościach:

   • metrologia warsztatowa
   • budowa maszyn

1965

W roku 1965 szkoła kształciła już 1200 uczniów w zawodach: tokarza, frezera lub ślusarza. Oprócz nauki w warsztatach uczniowie sami produkowali maszyny, tj. tokarki. Uczniowie sami wykonywali wyposażenie dla 14 pracowni szkoły. Również w tym roku szkoła otrzymała ufundowany przez Komitet Rodzicielski sztandar.

1966

Szkoła prowadziła współpracę ze szkołą w byłym NRD im. Mikołaja Ostrowskiego w Gerze. W roku 1966 gośćmi dyr. Bałazińskiego byli dyrektor i wicedyrektor tejże szkoły. Omawiano sposoby prowadzenia dalszej współpracy w zakresie: produkcji obrabiarek, nawiązywaniu kontaktów przez nauczycieli i uczniów obydwu szkół.

1968

W 1968/69 roku w szkole otwarto również trzyletnie Technikum Wieczorowe dla dorosłych, o specjalności obróbka skrawaniem. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego nadało Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Mechanicznemu imię Janka Krasickiego (w 1990 roku uchwałą Rady Pedagogicznej zostało ono zniesione).

1970

W roku szkolnym 1970/71 utworzono po raz pierwszy klasę I Technikum Mechanicznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży, o specjalności: budowa maszyn.

1973

Otwarto czteroletnie Liceum Zawodowe Nr 2.

1975

Od 1 września 1975 powstaje Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2. W jego skład weszły:

 • Technikum Mechaniczne Nr 2
  • dzienne TM Nr 2
  • TM na podbudowie ZSZ
  • wieczorowe TM
  • TM dla pracujących
 • Liceum Zawodowe Nr 2
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  • ZSZ „Dolmel”
  • ZSZ „FAT”
  • ZSZ im J. Krasickiego

1976

8 lipca 1976 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu przeniosło Zasadniczą Szkołę Zawodową Fabryki Automatów Tokarskich Ponar – Wrocław z ulicy Tęczowej 60 do Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2. Dyrektorem została mgr Teresa Słowińska, do nowej siedziby szkoły przeszli również mgr inż. Ryszard Pronobis – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz mgr Teresa Fryc – nauczycielka języka polskiego.
Szkoła kształciła w następujących specjalnościach:

 • operator obrabiarek skrawających
 • TM dla pracujących
 • mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

W tym czasie nasza szkoła dysponowała już 29 salami do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 3 pracowniami specjalistycznymi, 2 salami gimnastycznymi, biblioteką, kuchnią i stołówką, aulą z zapleczem kinowym i pracownią fotograficzną. Dla uczniów zamiejscowych funkcjonował internat. Od 1992 roku szkoła nie prowadziła już rekrutacji do klas zawodowych wyżej wymienionych specjalności.

Wchodzące w skład Zespołu Szkół Liceum Zawodowe kształciło mechaników urządzeń przemysłowych. Nauka w liceum kończyła się egzaminem dyplomowym i egzaminem dojrzałości. Niestety, podczas powodzi 1000-lecia w 1997 roku znajdująca się w szkolnym archiwum dokumentacja z lat 1973 – 1995 została zalana i zniszczona.

1977-1991

Życie szkoły z tego okresu poznajemy głównie dzięki ocalałym kronikom klasowym oraz pięknie prowadzonej kronice Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. W kronikach tych przechowano nie tylko fotografie, ale także opisy podejmowanych działań, wspomnienia z wycieczek itd.
W pamięci uczniów pozostały liczne i atrakcyjne wycieczki do najpiękniejszych zakątków Polski, zajęcia zarobkowe, takie jak wykopki (kto dzisiaj wie, co oznacza słowo „wykopki”?) czy zbieranie jabłek w sadach w podwrocławskich Wróblowicach. Szczególne miejsce w ich pamięci zajęło sadzenie lasów. Zajmowali się tym wielokrotnie, np. posadzili w 1979 roku 8 ha lasu w nadleśnictwie Grochowo i w 1998 roku 15 arów w nadleśnictwie Świeradów Zdrój. W klasowych kronikach zachowały się fotografie wykonane podczas praktycznej nauki zawodu w zakładach tej miary jak ówczesna ASPA czy FAT, fotografie z licznych szkolnych uroczystości. Jedna z kronik uwieczniła na zdjęciach i opisała pierwszą „Ligę Klas”, która odbyła się 28 marca 1987 roku.

1992

9 czerwca 1992 roku ówczesna Kurator Oświaty Grażyna Tomaszewska podpisała akt założycielski najmłodszej szkoły wchodzącej w skład naszego Zespołu Szkół – XXII Liceum Ogólnokształcącego. W czerwcu 1992 roku przeprowadzono rekrutację do czterech klas o profilu technicznym – przyjęto 90 uczniów.
Program nauczania został opracowany przez grupę nauczycieli naszej szkoły w porozumieniu z Politechniką Wrocławską.
Program zakładał:

 • naukę informatyki na wysokim poziomie przez wszystkie lata nauki
 • nauczanie matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym
 • atrakcyjny zestaw przedmiotów technicznych
 • dwa języki obce – język angielski i niemiecki

1995

W XXII Liceum Ogólnokształcącym otwarto pierwszą klasę o profilu sportowym. Program nauczania w tej klasie opracowany przez nauczycieli uczących w naszej szkole zakładał:

 • wychowanie fizyczne, biologię, chemię i fizykę w zakresie rozszerzonym
 • elementy informatyki
 • dwa języki obce – język angielski i niemiecki

Przewidywano, że absolwenci klasy sportowej będą solidnie przygotowani do egzaminów wstępnych na Akademię Wychowania Fizycznego. Rozwinięto współpracę z najlepszymi klubami sportowymi.

1996

Z dniem 1 września 1996 roku na mocy decyzji władz miasta i Kuratorium Oświaty przekształcono Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 i wszystkie tworzące go szkoły w Zespół Szkół Nr 1, nadal oczywiście z siedzibą przy ulicy Słubickiej 29. W skład ZS nr 1 wchodziły:

 • XXII Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Mechaniczne Nr 2
 • Liceum Zawodowe Nr 2
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

1997

Był to rok szczególnie trudny nie tylko dla naszej szkoły, ale dla całego Wrocławia. Ogromna fala powodziowa, która latem dotarła do miasta słusznie uzyskała miano „powodzi tysiąclecia”. Woda dokonała ogromnych zniszczeń. Także w naszej szkole. Zalane zostały nieomal wszystkie pomieszczenia na niższych kondygnacjach, zniszczone zostały meble, urządzenia, dokumentacja. Wszystko pokrywała warstwa cuchnącej mazi. Był to czas próby dla naszej szkoły, z której wyszła zwycięsko.

2000/2001

We wrześniu decyzją władz oświatowych naszego miasta uruchomiono przy XXII Liceum Ogólnokształcącym Liceum Techniczne o profilu mechanicznym – nowy typ szkoły o 4-letnim cyklu kształcenia. Miała ona wprowadzić do systemu oświatowego najnowsze osiągnięcia w dziedzinie teorii i praktyki kształcenia. Przez pierwsze dwa lata nauki realizowano program ogólnokształcący a w pozostałych dwóch wprowadzano także przedmioty zawodowe z zakresu problematyki technicznej, podstawy prawa i ekonomii oraz komputeryzowano placówkę. Licea Techniczne otwarto na zasadzie eksperymentu w wybranych tylko szkołach Wrocławia i województwa. Stały się one podstawą do utworzenia, w ramach reformy systemu oświatowego, nowej szkoły – liceum profilowanego.

2002/2003

Na mocy decyzji władz miasta nastąpiło połączenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ulicy Poznańskiej 18 i naszego Zespołu Szkół Nr 1 w jedną szkołę – Zespół Szkół Nr 1 z siedzibą przy ulicy Słubickiej 29. W wyniku rozpisanego konkursu na stanowisko Dyrektora nowego typu szkoły została powołana dotychczasowa dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 mgr Czesława Duczemińska. W skład Zespołu weszły też pozostałe szkoły tworzące do tej pory ZSM Nr 1 i ZS Nr 1, w których jednak nie prowadzono już naboru do klas pierwszych.
Natomiast przeprowadzono nabór do klas pierwszych funkcjonujących w Zespole Liceum Ogólnokształcącego Nr XXII i Liceum Profilowanego Nr 2 – szkół pogimnazjalnych.

2003/2004

Nasza szkoła rozpoczęła przygotowania do obchodów 50-lecia istnienia.

2004/2005

Rok szkolny 2004/2005 był szczególnie ważny w związku z obchodami jubileuszu 50-ciu lat istnienia szkoły. Przygotowania trwały cały rok. Zjazd Absolwentów i uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły miały miejsce 16.04.2005r. Najpierw odbyła się uroczysta Msza św. w kościele Chrystusa Króla koncelebrowana przez dziewięciu księży (absolwentów naszej szkoły) i uświetniona obecnością kardynała Henryka Gulbinowicza. Kardynał odznaczył panią dyrektor Czesławę Duczemińską Pierścieniem Tysiąclecia i poświęcił szkolny sztandar, niesiony przez maturzystów. Był to bardzo podniosły i ważny moment w historii Zespołu Szkół Nr 1. Drugą częścią obchodów jubileuszu była oficjalna uroczystość w auli szkoły, w której udział wzięli zaproszeni goście z władzami miasta i władzami oświatowymi na czele oraz Absolwenci i uczniowie ZS Nr 1. Następnie miały miejsce spotkania w klasach z wychowawcami i nauczycielami i piknik na boisku szkolnym pod namiotami.

2007/2008

W Zespole Szkół Nr 1 uczniowie nieistniejącego już ZS Nr 7 przy ul. Braniborskiej rozpoczynają nowy rok szkolny i w związku z tym w Liceum Profilowanym obok klas o profilu zarządzanie informacją, socjalnym i administracyjno-ekonomicznym powstaje nowy profil klasy-kreowanie ubiorów. Powstaje także czteroletnie technikum o specjalności technik informatyk i technik technologii odzieży. 2 czerwca 2008 roku z udziałem władz miasta, władz oświatowych i zaproszonych gości z Turcji nastąpiło uroczyste nadanie Technikum Nr 1 imienia Mustafy Kemala Ataturka. W Zespole Szkół Nr 1 po raz pierwszy otwarto również Szkołę Policealną Nr 16 ze specjalnością: opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej. Następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły: został nim mgr Paweł Kowalów. W szkole wymieniono wszystkie okna, zainstalowano energooszczędne oświetlenie i zmodernizowano szkolne toalety, które wyposażono w urządzenia oszczędzające wodę.

2008/2009

– W ZS Nr 1 miała miejsce uroczysta inauguracja ogólnopolskiego projektu edukacji filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wspólnie z Polskim Wydawnictwem Audiowizualnym pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-”Filmoteka Szkolna”.
– 13 maja 2009 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 a Wojskową Komendą Uzupełnień Wrocław – 1 oraz ZS nr 1 a Komendą Miejskiej Policji we Wrocławiu, co ma zaowocować powstaniem w Liceum Profilowanym tzw. klas mundurowych.
– Nasza szkoła przystąpiła do programu Comenius. Nawiązano partnerską współpracę ze szkołami w Niemczech i w Hiszpanii, w ramach której doszło po raz pierwszy do wymiany polsko-niemieckiej i do realizacji wspólnego projektu.

2009/2010

– W naszej szkole odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Szkoły dla Ekorozwoju 2009″. Za projekt ekologiczny realizowany w roku szkolnym 2008/09 Zespół Szkół Nr 1 w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju” otrzymał Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. W ramach realizacji programu Comenius młodzież naszej szkoły brała udział w wyjeździe do Hiszpanii, jak również w realizacji polsko-niemiecko-hiszpańskiego projektu edukacyjnego na wspólnych warsztatach w Krzyżowej.
– 1 października Zespół Szkół Nr 1 otrzymał tytuł „Innowacyjnej Szkoły 2009″ w konkursie organizowanym przez portal „Partnerstwo dla Przyszłości”.

2011/2012

– W naszej szkole odbyła się prelekcja dotycząca praktycznych form ochrony przyrody, połączona z pokazem ptaków drapieżnych. Zajęcia były prowadzone przez członków fundacji Św. Huberta, zajmującej się praktyczną ochroną przyrody a w szczególności ochroną ptaków drapieżnych. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób należy zachowywać się w naszych lasach, na jakie niespodzianki można się natknąć i co należy w takich sytuacjach robić. Prowadzący zajęcia w pasjonujący sposób opowiadali o życiu dzikich zwierząt, zagrożeniach i metodach ich ochrony.
– Nasza szkoła wzięła udział w miejskiej grze historycznej organizowanej przez Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”, która rozegrana została 21 marca 2012r. na terenie Starego Miasta i okolic pl. Grunwaldzkiego. Edycja ta odbyła się pod hasłem “Niezatapialny Wrocław”. Gra dotyczyła tematyki zagrożenia powodziowego i nawiązywała do Powodzi Tysiąclecia z 1997r. Poza wiedzą dotyczącą Powodzi Tysiąclecia musieliśmy wykazać się takimi umiejętnościami jak pomysłowość, umiejętność dedukcji i współpracy. Każda z drużyn stanowiła Specjalny Miejski Zespół Reagowania Antypowodziowego. Na każdym punkcie wykonywaliśmy kolejne zadania, np. rozwiązanie zagadki logicznej, zaznaczenie na mapie strategicznych punktów wodnych Wrocławia, udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu w powodzi, mierzenie z motorówki prędkości przepływu wody. Musieliśmy również pokonywać na czas spore odległości. W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy 12 miejsce na 21 zespołów startujących.
– Szkoła utworzyła swój profil na portalu społecznościowym Facebook.

2013/2014

– W dniach 10 – 16 kwietnia 2014 roku odbyło się drugie spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Comenius, a temat przewodnim była woda. Gościliśmy uczniów z Finlandii, Niemiec, Litwy oraz Węgier.

2014/2015

– 2 października 2014 roku nasza szkoła świętowała Jubileusz 60-lecia szkoły.
– Od tego roku szkolnego szkoła zmieniła swój wygląd wewnętrzny poprzez wyremontowane korytarze.
– Uczniowie naszej szkoły gościli w Finlandii, w ramach projektu Comenius.
– W dniach 25.01 – 31.01.2015, reprezentacja naszej szkoły gościła w Budapeszcie na przedostatnim już spotkaniu w ramach projektu Comenius.
– W szkole uruchomiona została drukarka 3D.
– Zespół Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej ma najwyższe wyniki z egzaminu z kwalifikacji zawodowej E.12!
– W ramach podpisanej umowy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie objęła Zespół Szkół nr 1 we Wrocławiu patronatem naukowym.
– W związku z wymianą międzynarodową gościliśmy uczniów z Turcji.

2015/2016

– Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016, dzięki staraniom Pana dyrektora Pawła Kowalowa, Zespół Szkół Nr 1 we Wrocławiu przystąpił do programu IT Academy Microsoft.
– Od stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 1 we Wrocławiu została uruchomiona Akademia Cisco.
– W szkole działa platforma Microsoft Azure.
– Zespół Szkół nr 1 rozpoczął swoją obecność na serwisie społecznościowym Instagram.
– Kwotą 750 zł, zebranych w ramach kiermaszu, wsparliśmy Odyseuszki z SP nr 8, które prezentowały Wrocław na Światowych Finałach Odysei Umysłu USA.
– W ogólnopolskim konkursie Elektryzująca Pasja, organizowanego przez wrocławską firmę Elektrotim, nasz uczeń – Mateusz Kaca – stanął na podium! Mateusz stworzył filmową pracę pt.: “Od programisty do filmowca”, która zapewniła mu trzecie miejsce w kategorii konkursowej “inne niż technika”. Do konkursu zgłoszono 66 prac z całej Polski.
– Ania Żmuda, uczennica kl. 4dt, zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim – O Złoty Karton.
– Po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowana została konferencja „KREATYWNI, AKTYWNI, POZYTYWNI”, której celem było przybliżenie dyrektorom i nauczycielom pozaszkolne realia współczesnego świata w kontekście biznesowym, ekonomicznym i społecznym.
– Pierwszy raz w szkole odbyła się akcja „Czytanie na drugie śniadanie”. Ach, działo się… Niektórzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali przekąski, których nie powstydziłby się Robert Makłowicz.
– Z końcem roku szkolnego, szkoła wzbogaciła swoje zaplecze dydaktyczne poprzez utworzenie na parterze szkoły pracowni technicznych dla Technika przemysłu mody.